ด่านขุนทดรวมพลัง “ปั่นเพื่อน้อง”ช่วยนักเรียนยากจน

อำเภอด่านขุนทด จับมือกับภาคธุรกิจเอกชนพลังงานลม จัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อน้อง ท่องทุ่งกังหันลมห้วยบง ประจำปี 2562” เชิญชวนประชาชนมาร่วมสมัครปั่นจักรยานระดมเงินไปบริจาคเข้ากองทุนช่วยเ หลือนักเรียนฐานะยากจน ผลปรากฎประสบความสำเร็จด้วยดี มีนักปั่นเข้าร่วมงานถึง 500 ราย โครงการ “ปั่นเพื่อน้อง ท่องทุ่งกังหันลมห้วยบง 2562” จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ 17 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมี นายไพรฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด ร่วมกล่าวเปิดงาน พร้อมกับ นายภูนพพล ภู่พิพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดในเครือบริ ษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด (WEH) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของกิจกรรมในครั้งนี้

นายไพรฑูรย์ กล่าวว่า จุดประสงค์ของกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วยสามส่วนหลัก คือ 1. เพื่อระดมเงินสมทบกองทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจน โดยสนับสนุนให้กับนักเรียนที่ยากจน และนักเรียนที่ประสบภาวะวิกฤต ของโรงเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาหินดาดห้วยบง จำนวน 16 โรงเรียนให้ได้รับทุนการศึกษาอย่างทั่วถึง 2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของท้องถิ่นที่มีทุ่งกังหันลมปั่นไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซี ยน และ 3.เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนทั่วไปใส่ใจในสุขภาพโดยเฉพาะการออกกำลังกายโดยวิธีปั่นจัก รยาน สำหรับการจัดงานประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีนักปั่นจากหลายพื้นที่กว่า 500 คนเดินทางมาร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อน้องท่องทุ่งกังหันลมห้วยบง 62 ส่วนรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้วมียอดเงินคงเหลือเข้ากองทุนฯ ช่วยนักเรียนยากจนกว่าแสนบาท